Kategorie

 • Ilość 0
 • Wartość 0,00 zł
 • Koszyk
Strona głównaRegulamin
Mocowanie poręczy, wspornik montaż do pow. płaskiej malowany proszkowo
Szybki podgląd
Netto: 14,50 zł
Brutto: 17,84 zł

Regulamin

Sklep internetowy działający pod internetowym adresem www.gigastal.pl. Prowadzony jest przez Angelikę Piętka, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GIGA STAL Angelika Piętka z siedzibą w miejscowości Pilawa ul. Słoneczna 25, 08-440 Pilawa -, REGON:361140661, NIP:8262093490, podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, , prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (www.firma.gov.pl).

 § 1 Wprowadzenie

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedającego zamiennie Usługodawcę pod internetowym adresem www.gigastal.pl. Do korzystania ze Sklepu (zdefiniowanego w § 2 poniżej) i złożenia zamówienia, niezbędna jest akceptacja Regulaminu.
 2. Kontakt ze Sprzedającym może nastąpić korespondencyjnie na adres: ul. Słoneczna 25, 08-440 Pilawa lub poczta e-mail na adres: sklep@gigastal.pl bądź telefonicznie:730 082 444
 3. Usługi Sklepu Internetowego są świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (tj. Dz.U. 2013 poz. 1422)

§ 2 Definicje

W niniejszym Regulaminie zostały zastosowane pojęcia pisane dużą literą, które mają znaczenie nadane im poniżej.

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym
 3. Konsument – Klient będący pełnoletnią osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.
 4. Usługodawca (Sprzedający) – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego:  Angelikę Piętka, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą FHU GIGA STAL Angelika Piętka z siedzibą w miejscowości Lipówki ul. Starówka 2c, 08-440 Pilawa, REGON:361140661, NIP:8262093490, podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronach internetowych Sklepu Internetowego.
 6. Towar – wszelki Towary, prezentowana w Sklepie Internetowym, których dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Usługa dodatkowa – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego, zawarta między Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.gigastal.pl, prowadzonym przez Usługodawcę, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie ilość i rodzaj Towarów, wykorzystane bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. System teleinformatyczny – oprogramowania oraz zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych, zapewniający przechowywanie oraz przetwarzanie, a także odbieranie oraz wysyłanie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.                                                                                                       § 3 Zasady ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.gigastal.pl.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep Internetowy www.gigastal.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.gigastal.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Sklep wskazuje, iż Towary prezentowane w Sklepie Internetowym, reklamy, ogłoszenia, cenniki i inne informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Sprzedający informuje, iż do głównych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez sieć Internet jest w dużej mierze ingerencja osób trzecich (tzw. hackerów), spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne przesyłane jednocześnie do wielu odbiorców), konie trojańskie czy też wirusy komputerowe. W interesie każdego użytkownika usługi świadczonej za pośrednictwem Internetu jest instalacja aktualnego i legalnego oprogramowania, które umożliwia ochronę urządzenia użytkownika przed ww. zagrożeniami. 

§ 4 Wymagania techniczne

 1. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z Systemem Teleinformatycznym, który wykorzystuje Usługodawca w celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien dysponować: urządzeniem podłączonym do sieci Internet, np. komputer stacjonarny, komputer przenośny, tablet itd. Powinien także posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
 •   rozdzielczość ekranu – minimalnie 800x600, optymalnie 1024x768, ekran o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px.
 •   pamięć operacyjna 512 MB
 •   przeglądarka internetowa: chrom – każda wersja; Internet Explorer w wersji MSIE 6.x l lub nowszej; Firefox w wersji 7.x  lub nowszej; Opera wersja 22 lub nowsza; Safari 5.1.7      
 1. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. zniesławiających, treści propagujące przemoc, albo naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, a także zobowiązany jest do niewykonywania czynności, które mogą wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego.

 § 5 Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.gigastal.pl (bez dokonywania rejestracji/ po zarejestrowaniu się i zalogowaniu), telefonicznie lub drogą mailową.
 2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych i konserwacyjnych, jednak nie są one realizowane w dni ustawowo wolne od pracy oraz soboty.
 3. Umowy zawierane za pośrednictwem strony internetowej www.gigastal.pl zawierane są w języku polskim bądź innym wybranym.
 4. Podczas składania Zamówienia drogą telefoniczną lub w wiadomości e-mail wymagane jest od Klienta podanie następujących danych: imię, nazwisko lub nazwę firmy wraz z podaniem numeru NIP; adres zamieszkania lub siedzibę firmy; adres dostawy w przypadku gdy jest inny niż adres główny siedziby firmy; numer telefonu kontaktowego; rodzaj zamawianego Towaru oraz liczbę sztuk; wybrany sposób dostawy oraz płatności. Po otrzymaniu zamówienia Sklep Internetowy wysyła Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail informację o jego przyjęciu. Klient jest proszony o wysłanie do Sprzedającego zwrotnej wiadomości e-maila z potwierdzeniem wcześniej złożonego Zamówienia.
 5. Uzyskanie możliwości złożenia Zamówienia przez Klienta niezarejestrowanego wymaga prawidłowego wypełnienia formularza zamówienia.
 6. W celu ułatwienia procesu składania Zamówienia Klient powinien dokonać czynności rejestracyjnej, która jest jednorazowa. Wymaga podania loginu i hasła. Login to podany przez Klienta adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalonych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu, a Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy oraz ochrony przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Jeśli dane Klienta podane podczas pierwszej rejestracji ulegną zmianie, Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Sprzedającego, za każdym razem w przypadku ich zmiany.
 7. Usługa konta użytkownika świadczona jest bezpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów usunąć swoje konto użytkownika. Może tego dokonać poprzez przesłanie Sprzedawcy żądania usunięcia konta za pośrednictwem e-mail bądź drogą pisemną, (dane kontaktowe określone w punkcie 1.2. niniejszego Regulaminu).
 8. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia tj. wybierze rodzaj i ilość Towarów na stronie www.gigastal.pl, klikając ikonę "dodaj do koszyka", wybierze sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzi oraz prześle zamówienie poprzez kliknięcie ikony "Zamów i zapłać". Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu pociągają za sobą obowiązek zapłaty. Niezbędne jest także zaakceptowanie Regulaminu oraz prawidłowo podane dane kontaktowe w tym: dokładny adres, na który Towar ma być wysłany, numer telefonu oraz adres e-mail. (Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procesu składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.gigastal.pl oraz wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie).
 9. Po przesłaniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia Sklep niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia przez przesłanie Klientowi odpowiedniej wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. W momencie otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedającym. Tego rodzaju wiadomość elektroniczna jest jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość. Załącznikiem do wiadomości e-mail jest dokument PDF, który zawiera wszystkie dane zamówienia i formularz odstąpienia od umowy. 
 10. W wypadku kiedy podane dane są niekompletne, albo zamówienie zawiera nieprawidłowości Sprzedający niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem będzie niemożliwy, Sprzedający ma prawo do wstrzymania Zamówienia do czasu uzupełnienia Zamówienia, albo jego zmiany przez Klienta bądź anulowania  Zamówienia.
 11. Sklep zastrzega sobie, iż w sytuacji, w której Klient wybrał sposób płatności za zamówienie przelewem na rachunek bankowy Sklepu i nie wykona należności w terminie 5 dni roboczych od momentu przyjęcia przez Sklep zamówienia, Sklep jest zwolniony z realizacji zamówienia oraz zamówienie zostaje anulowane.
 12. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania, odwoływania bądź modyfikowania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego.
 13. Promocje cenowe i wyprzedaże obowiązują w okresie i na warunkach wskazanych każdorazowo przy określonym produkcie promocyjnym na stronie internetowej Sklepu www.gigastal.pl. W sprzedaży promocyjnej bierze udział ograniczona ilość towarów. Zamówienia realizowane są w kolejności otrzymywania potwierdzonych zamówień, do momentu wyczerpania Towarów objętych ceną promocyjną.
 14. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się na stronach Sklepu Internetowego oraz wprowadzania nowych Towarów do asortymentu Sklepu oraz wycofania dotychczas oferowanych Towarów.
 15. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 16. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia: w przypadku płatności przelewem wynosi on do trzech dni roboczych lub wyborem opcji „za pobraniem” i wynosi on do trzech dni roboczych liczony od momentu otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia przez Klienta. Do podanego terminu należy dodać czas dostawy zamówionego Towaru przez firmę kurierską. Wynosi on do trzech dni roboczych na terenie kraju i pięciu dni roboczych poza granice kraju. Całkowity czas realizacji Zamówienia na terenie Polski wynosi do 6 dni roboczych.
 17. Zamówienia są realizowane od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy  od  godziny 8.00 do 17.00.
 18. W Sklepie przy poszczególnych Towarach czy Usługach mogą być określone terminy dostawy Towaru.
 19. Podczas dostawy Zamówienia Klient powinien w obecności Przewoźnika sprawdzić czy odbierana przesyłka jest kompletna, nienaruszona, czy są wszystkie plomby i taśmy, czy przesyłka nie posiada żadnego uszkodzenia, wgniecenia wynikłego z transportu. Jeśli Klient zauważy jakieś niezgodności wskazana jest, w miarę możliwości, odmowa odbioru przesyłki przez Klienta bądź sporządzenie w obecności Przewoźnika Protokółu Szkody, który określi stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Klient proszony jest także o niezwłoczne poinformowanie Sklepu o zaistniałej sytuacji poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu:730 082 444, bądź wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@gigastal.pl.
 •  Protokół Szkody to istotny dowód podczas postępowania reklamacyjnego. Powinien być sporządzony w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach (jeden z nich zostaje u Klienta).

 § 6 Warunki dostawy i płatności

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia albo podany telefonicznie lub drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwiałby dokonanie wysyłki bądź mógłby ją opóźnić. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie dostawy lub niedostarczenie Towaru w sytuacji podania przez Klienta błędnego albo niepełnego adresu, na który miałaby być wykonana dostawa.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.
 3. Wysyłki realizowane są na terenie kraju.
 4. W przypadku wysyłki za granice Polski warunki dostawy zostaną uzgodnione indywidualnie, dlatego też Sprzedający prosi Klienta o kontakt telefoniczny lub mailowy.
 5. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego.
 6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.gigastal.pl są cenami brutto (zawierają stawkę podatku VAT) podanymi w złotych polskich (PLN). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. W momencie złożenia zamówienia przez Klienta wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie na stronie internetowej.
 7. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki), które znajdują się w zakładce „cennik transportu”.

  amówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEx, DPD, DHL.

  Bezpośredni kontakt z firmą FedEx:+48
  22 211 80 00 bądź 801 002 800

  Bezpośredni kontakt z firmą DPD: tel: +48 22 577 55 55 bądź 801 400 373.

  Bezpośredni kontakt z firmą DHL: +48 42 634 53 45

  Opłaty za przesyłki krajowe:

  • Koszt przesyłki do 30 kg przy wpłacie na konto - 17 PLN brutto, maksymalna długość przesyłki do 195 cm (wysyłka 24h)
  • Koszt przesyłki do 30 kg przy wpłacie na konto - 30 PLN brutto, długość przesyłki 196-250 cm (wysyłka 24h)
  • Koszt przesyłki do 30 kg przy wpłacie na konto - 45 PLN brutto, długość przesyłki 251-300 cm - (wysyłka 24h)
  • Koszt przesyłki do 30 kg przy wpłacie na konto - 160 PLN brutto, długość przesyłki 301-400 cm - (wysyłka 48h)
  • Koszt przesyłki do 30 kg przy wpłacie na konto - WYCENA INDYWIDUALNA, długość przesyłki 401-600 cm


  • Koszt przesyłki do 30 kg za pobraniem - 20 PLN brutto,  maksymalna długość przesyłki 195 cm (wysyłka 24h)
  • Koszt przesyłki do 30 kg za pobraniem - 40 PLN brutto, długość przesyłki 196-250 cm (wysyłka 24h)
  • Koszt przesyłki do 30 kg za pobraniem - 55 PLN brutto, długość przesyłki 251-300 cm - (wysyłka 24h).

  Przesyłki zagraniczne wyceniane są indywidualnie.

  WAŻNE!

  W momencie zamówienia elementów powyżej 30 kg,  doliczane są kolejne paczki adekwatne do wagi zamówionych towarów. 

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do godziny 12:00 realizowane są tego samego dnia, pod warunkiem dostępności towaru na magazynie.

  Jeżeli wybrana została płatność przelewem, zamówienie zostanie wysłane po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.

  Przy zamówieniach powyżej 1000 PLN netto transport do 196 cm zapewniamy GRATIS
 1. Koszty dostawy mogą ulec okresowym promocjom bądź upustom w zależności od formy zapłaty lub wartości zamówienia.
 2. Dokonanie wyboru formy płatności zależy od Klienta, powinien on zaznaczyć odpowiednią formę zapłaty w formularzu zamówienia. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu i koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia. 
 3. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:
 •  za pobraniem (gotówką przy odbiorze Towaru od Przewoźnika);
 •  przedpłata przelewem (Klient otrzymuje na adres e-mail fakturę proforma, na której znajduje się numer rachunku bankowego Sklepu: 64 1910 1048 2214 8714 4254 0001 , na który Klient ma przelać należność bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni). Realizacja zamówienia przez Sklep www.gigastal.pl następuje po wpłynięciu zapłaty na konto bankowe sklepu i wynosi do trzech dni roboczych + czas dostarczenia (dokładna informacja określona  w punkcie 5.16);
 •  przelewem na konto bankowe sklepu: (Klient otrzymuje na adres e-mail fakturę proforma, na której znajduje się numer rachunku bankowego Sklepu: 64 1910 1048 2214 8714 4254 0001 , na który Klient ma przelać należność bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni).Realizacja zamówienia przez sklep www.gigastal.pl następuje po wpłynięciu zapłaty na konto bankowe sklepu i wynosi do trzech dni roboczych + czas dostarczenia (dokładna informacja określona  w punkcie 5.16);
 • płatność w formie przedpłaty - przelew bankowy, za pośrednictwem płatności elektronicznych realizowanych w systemie płatności Dotpay.pl . Wybierając tą płatność Klient zostanie przekierowany do formularza zapłaty Dotpay. Płatność może nastąpić tylko po uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu agenta rozliczeniowego, którym jest Dotpay.pl.

  Termin płatności za zamówione Produkty w przypadku wyboru płatności - płatność internetowa lub przelew bankowy – wynosi 1 godzinę.

 •  gotówką, ale tylko w wybranych przypadkach osobistego odbioru Towaru w siedzibie firmy (osobisty odbiór towaru jest bezpłatny).

 § 7 Rękojmia i gwarancja

 1. Na Sprzedawcy leży obowiązek dostarczenia Towaru bez wad z wszystkimi dokumentami dotyczącymi Towaru będącymi w jego posiadaniu.
 2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady prawne oraz fizyczne Towaru ponosi Sprzedający.
 • wada fizyczne polega na niezgodności Towaru z umową,
 • wada fizyczna występuje również, jeżeli Towar został źle zamontowany lub uruchomiony przez Usługodawcę lub osobę trzecią, za którą Usługodawca jest odpowiedzialny, bądź przez Klienta, który postąpił według wskazań Usługodawcy.
 • W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.). 
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Sklep ponosi odpowiedzialność za niezgodność Towaru z umową przez 2 lata od daty wydania Towaru Klientowi. Klient traci wyżej wymienione uprawnienia, jeżeli przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi o tym fakcie Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym Towarem przed jego upływem.

 § 8 Odstąpienie od umowy

 1. Konsumentom przysługuje tzw. prawo do namysłu polegające na możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny na podstawie art. 27 ustawy powołanej w § 13 ust. 2 lit b. Prawo to wygasa z upływem terminu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki przez Klienta lub osobę przez niego wskazaną inna niż przewoźnik.
 2. Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie oraz terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy i kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, Konsument powinien poinformować o tym fakcie Sprzedającego w formie pisemnej. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik numer 2 do niniejszego Regulaminu i może być wykorzystany przez Klienta, ale nie jest to koniecznością. Oświadczenie należy wysłać na adres pocztowy Sprzedającego w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z Towarem (GIGA STAL Angelika Piętka, ul. Słoneczna 25, 08-440 Pilawa). Termin ten jest nieprzekraczalny i liczy się go od dnia wydania rzeczy, a w przypadku, gdy umowa dotyczy świadczenia usługi od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy przesłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy umowę tę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenia zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 
 5. Po otrzymaniu od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż 14 dni od otrzymania oświadczenia, zwrócić Konsumentowi wszelkie dokonane przez niego płatności, włącznie z kosztami dostarczenia Towaru. Jeśli jednak Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy  zwykły sposób dostarczenia proponowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego kosztów dodatkowych.
 6. Konsument ma obowiązek na swój koszt zwrócić Towar Sprzedającemu, niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument zobowiązany jest ponieść wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku, kiedy Towary ze względu na swój charakter (np. Towary wielkogabarytowe) nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, koszty zwrotu Towaru będą zależały od cennika przewoźnika świadczącego usługę transportową. 
 8. W sytuacji, gdy Sprzedający nie zaproponował, iż odbierze Towar w razie odstąpienia od umowy, Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem kwot otrzymanych od Konsumenta do momentu otrzymania Towaru z powrotem bądź dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, która sytuacja nastąpi wcześniej.
 9. Sprzedający zwraca dokonane przez Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami dodatkowymi.
 10. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia funkcjonowania, cech i charakteru Towaru.
 11. Klient powinien zabezpieczyć odsyłany towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w transporcie.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy opisane powyżej nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  •  świadczenie usług, jeśli Usługodawca wykonał w całości usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
  •  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy bądź konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, bądź dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy bądź konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  •  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta bądź służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w szczególności: słupki nierdzewne do balustrad, poręcze ścienne, modyfikowane, przerabiane elementy nierdzewne.
  •  w której wynagrodzenie albo cena są zależne od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje żadnej kontroli oraz które mogą pojawić się  przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  •  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozerwalnie, nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  •  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu bądź mająca krótki termin przydatności do użycia;
  •  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w opakowaniu zapieczętowanym, której po otwarciu tego opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych bądź ochrony zdrowia, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  •  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  •  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta i przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  •  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena była uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a ich dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni oraz których wartość jest zależna od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli;
  •  zawartej w drodze aukcji publicznej;
  •  o dostarczanie dzienników, periodyków bądź czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  •  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, najmu samochodów, usług związanych z wypoczynkiem, przewozu rzeczy, gastronomii, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi bądź kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono okres świadczenia usługi lub dzień.                                                            
  •  § 9 Procedura reklamacji
 13. Wszelkie reklamacje dotyczące wad Towarów wraz z reklamowanym Towarem należy składać w formie pisemnej na adres Sprzedającego (GIGA STAL Angelika Piętka,  ul. Słoneczna 25, 08-440 Pilawa) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@gigastal.pl z dopiskiem „reklamacja”.
 14. Nie będą przyjmowane zwroty Towaru za pobraniem.
 15. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedającego reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu bądź jakiegoś rodzaju potwierdzeniem dokonania zakupu reklamowanego Towaru w Sklepie, który będzie podstawą zwrotu Towaru bądź podstawa do rozpatrzenia reklamacji. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego w Załączniku numer 3 do niniejszego Regulaminu znajduje się zgłoszenie reklamacyjne. Jeśli nie zostanie ono dołączone do reklamowanego towaru, Klient proszony jest o pisemne podanie informacji dotyczącej wady reklamowanego Towaru, dacie ich stwierdzenia, oczekiwań dotyczących sposobu realizacji zobowiązania, swoich danych kontaktowych: imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania oraz adresu mailowego. Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę. 
 16. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. Termin ten może się wydłużyć w przypadku jeśli reklamacja będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych przeprowadzanych przez firmy zewnętrzne albo opinii uprawnionego rzeczoznawcy. W sytuacji rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedający naprawi lub wymieni reklamowany Towar na nowy, pełnowartościowy albo zwróci wartość kupionego towaru, a także pokryje koszty przesłania pełnowartościowego Towaru.
 17. Jeśli Towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe albo wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności.
 18. Jeżeli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Sprzedawcę ze sprzedaną rzeczą, Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana Klientowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. 
 19. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu Internetowego należy zgłaszać Sprzedającemu listownie na adres Sprzedającego (GIGA STAL Angelika Piętka, Lipówki ul. Słoneczna 25, 08-440 Pilawa) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@gigastal.pl z dopiskiem „Reklamacja funkcjonowania sklepu”. Klient zgłaszający reklamacje powinien podać swoje dane: imię, nazwisko i adres.
 20. Sklep nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane produkty (niektóre produkty mogą być objęte gwarancją ich producenta) oraz nie świadczy usług po sprzedażowych.

§10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 1. Jeśli Sprzedający nie uznał reklamacji Klienta będącego konsumentem, a ten nie zgadza się z jego decyzją, może on skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 
 2. Klient ma możliwość zwrócenia się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Mediacja ma charakter dobrowolny (obie strony sporu muszą wyrazić na nią zgodę), a ewentualna ugoda stron też musi być wynikiem zgody między obiema stronami. Skuteczne wniesienie wniosku o przeprowadzenie mediacji nie gwarantuje jej przeprowadzenia, ani tym bardziej jej pozytywnego wyniku. 
 3. Klient ma także możliwość zwrócenie się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży poprzez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym jest mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214). 
 4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są także w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 §11 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności umieszczonej na stronie Sklepu Internetowego.

 

 §12 Polityka plików cookies

 1. Sklep wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka - pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze użytkownika). Służą one do przechowywania informacji o procesie logowania w czasie korzystania ze Sklepu, optymalizacji korzystania ze Sklepu, służą identyfikacji przeglądarki oraz tworzeniu statystyk, które umożliwiają zrozumienie w jaki sposób Konsumenci korzystają ze strony internetowej Sklepu. Pliki cookies i podobne technologie stosowane są także w celach reklamowych. Mogą być wykorzystywane także przez współpracujące ze Sklepem firmy badawcze i reklamowe. Nie zawierają one żadnych danych osobowych.
 2. Użytkownik Sklepu ma możliwość zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Oznacza to, ze w każdej chwili może je dezaktywować lub całkowicie wyłączyć . Jeśli nie dokona zmiany ustawień, oznaczać to będzie akceptację dla plików cookies stosowanych w Sklepie. Ograniczenie stosowania plików Cookiem może wpłynąć na niektóre funkcjonalności na stronie internetowej Sklepu. 

§13 Zmiana Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2015 roku.
 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych powodów, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa. W sytuacji zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeśli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach oraz nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów nabytych przed dniem wejścia w życie zmian. 

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, w szczególności:
 •  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U 2014 poz. 121);
 •  Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U z dnia 24 czerwca 2014r., poz. 827);
 •  Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U 2014, poz. 1422)
 1. Sprzedający nie jest związany żadnym kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007r art. 2 pkt 5 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 2. Sprzedawca honoruje wszystkie prawa konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a szczególnie w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Dlatego też postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu ograniczać lub wyłączać jakichkolwiek praw konsumentów wynikających z przepisów prawa. Wszystkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumentów korzystających ze Sklepu. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ww. ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 4. Załącznikami do umowy są: 1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 3 Wzór zgłoszenia reklamacyjnego. Załączniki te stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

 

 

 

 

 

Załącznik numer 1. POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) 

Prawo odstąpienia od umowy 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (adres sklepu: , tel. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną). 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy : 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

Załącznik numer 2. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 Adresat:

 tel: 

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

- Adres konsumenta(-ów):

-Podpis konsumenta(-ów)


(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-Data:

(*) Niepotrzebne skreślić. 

 

Załącznik numer 3. WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE

 (WYPEŁNIA KONSUMENT)

1. Sporządzono w dniu  w sklepie  adres 

2. Imię i nazwisko zgłaszającego reklamację 

3. Adres 

4. Data nabycia towaru 

5. Rodzaj towaru 

6. Cena zakupu 

7. Przedłożony dowód zapłaty 

8. Dokładny opis niezgodności towaru z warunkami umowy sprzedaży, w szczególności wad 

9. Niezgodność towaru z warunkami umowy sprzedaży stwierdzono w dniu 

10. Reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 27. VII. 02 (Dz.U. nr 141 poz.1176)

11. Sprzedawca poinformuje klienta o sposobie załatwienia reklamacji w ciągu 14 dni; do dnia 

Sposób załatwienia reklamacji:

naprawa, wymiana , obniżenie ceny, odstąpienie od umowy

 /właściwe podkreślić/

12. Podpis

13. Opinia rzeczoznawcy: 

Data             Podpis 

Uwaga: towar zgłaszany do reklamacji powinien być suchy i czysty.

Zaślepka z gwintem M8 wklejana w profil 60x60x2 mm szlif
Szybki podgląd
Netto: 16,90 zł
Brutto: 20,79 zł
Mocowanie poręczy, wspornik montaż do pow. płaskiej malowany proszkowo
Szybki podgląd
Netto: 14,50 zł
Brutto: 17,84 zł
Uchwyt do szkła 30x30 mm do powierzchni płaskiej POLER (STAL 304)
Szybki podgląd
Netto: 14,80 zł 10,86 zł
Brutto: 18,20 zł 13,36 zł
Uchwyt punktowy, rotula Ø 70 mm do pow. płaskiej
Szybki podgląd
Netto: 49,00 zł 32,80 zł
Brutto: 60,27 zł 40,34 zł
Uchwyt do szkła 40x50 mm do pow. płaskiej szli
Szybki podgląd
Netto: 11,90 zł 10,90 zł
Brutto: 14,64 zł 13,41 zł
Rozeta maskująca Ø 95 mm dla rury Ø 42,4 mm szlif
Szybki podgląd
Netto: 7,90 zł 5,68 zł
Brutto: 9,72 zł 6,99 zł
Uchwyt Ø 50/10 mm do pow. płaskiej szlif DYSTANS GWINTOWANY M10
Szybki podgląd
Netto: 19,50 zł 17,80 zł
Brutto: 23,99 zł 21,89 zł
Uchwyt do szkła 30x30 mm do powierzchni płaskiej POLER (STAL 304)
Szybki podgląd
Netto: 14,80 zł 10,86 zł
Brutto: 18,20 zł 13,36 zł
Uchwyt do szkła montaż podłogowy szlif 12-17,52
Szybki podgląd
Netto: 159,00 zł 149,00 zł
Brutto: 195,57 zł 183,27 zł
Podstawa montażowa + rozeta dla słupka 42,4 SZLIF
Szybki podgląd
Netto: 12,80 zł 10,96 zł
Brutto: 15,74 zł 13,48 zł
Uchwyt Ø 50/10 mm do pow. płaskiej szlif DYSTANS GWINTOWANY M10
Szybki podgląd
Netto: 19,50 zł 17,80 zł
Brutto: 23,99 zł 21,89 zł
Mocowanie poręczy regulowane, montaż do pow. płaskiej szlif
Szybki podgląd
Netto: 31,80 zł 28,90 zł
Brutto: 39,11 zł 35,55 zł
Uchwyt końcowy prawy rurki Ø 16 mm dla słupka Ø 42,4 mm szlif
Szybki podgląd
Netto: 7,90 zł 7,29 zł
Brutto: 9,72 zł 8,97 zł
Rozeta maskująca Ø 95 mm dla rury Ø 42,4 mm szlif
Szybki podgląd
Netto: 7,90 zł 5,68 zł
Brutto: 9,72 zł 6,99 zł
Słupek Ø 42,4, stały, przelotowy, 4szt wypełnienia (STAL 304) SZLIF
Szybki podgląd
Netto: 160,99 zł 137,90 zł
Brutto: 198,02 zł 169,62 zł
...jest pusty

Ilość produktów w przechowalni: 0

Zobacz

Dotpay e-transfery
dotpay_b19_195x97
Odmowa Zarządzaj cookies Akceptuję wszystko
Dbamy o Twoją prywatność

Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

Dbamy o Twoją prywatność

Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

ZarzÄ…dzaj cookies

Niezbędne pliki cookie
Korzystanie przez nas z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.
Analityczne pliki cookie
Analityczne pliki cookie umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu możemy badać statystki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia Twojej tożsamości. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.
Funkcjonalne pliki cookie
Funkcjonalne pliki cookie zapamiętują i dostosowują stronę do Twoich wyborów, np. preferencji językowych. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o niezbędnych i funkcjonalnych plikach cookie, jednak spowoduje to, że niektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo.
Reklamowe pliki cookie
Reklamowe pliki cookie pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do Twoich zainteresowań, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany Twój profil zainteresowań. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio Twoich danych osobowych, ale identyfikują Twoją przeglądarkę internetową i sprzęt. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji. Zobacz jak Google używa tych danych. Możesz zrezygnować ze wszystkich spersonalizowanych reklam w ustawieniach reklam, lub z wybranych firm na stronie www.aboutads.info.
Powered by eBiznes.pl
Akceptuję